ការបះបោររបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅឆ្នាំ ១៩៧០

ការបាត់បង់អព្យាក្រិតភាពប្រទេសខ្មែរ ផ្នែកទី១

ការបាត់បង់អព្យាក្រិតភាពប្រទេសខ្មែរ ផ្នែកទី២