ការបះបោររបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅឆ្នាំ ១៩៧០

ការបាត់បង់អព្យាក្រិតភាពប្រទេសខ្មែរ ផ្នែកទី១

ការបាត់បង់អព្យាក្រិតភាពប្រទេសខ្មែរ ផ្នែកទី២

 


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: